Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Patiëntenrechten
Patiëntenrechten

Uw rechten als cliënt.

Als u in behandeling komt bij onze GGZ-instelling (Het Lindeke) treden er een aantal regels in werking waaraan u en uw behandelaar moeten voldoen. Er bestaan algemene rechten en specifieke rechten die per instelling kunnen verschillen. De specifieke rechten zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement, welke u bij ons secretariaat kunt opvragen. Veel algemene rechten zijn wettelijk vastgelegd, zoals in de wetten WPR (Wet Persoonsregistratie), WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector of de Klachtwet), WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

De algemene rechten zullen we hieronder behandelen. Tevens wordt aandacht besteed aan hoe u kunt handelen als u een klacht heeft.

De algemene rechten voor cliënten beslaan de volgende onderwerpen:

1. Recht op een behandeling en een duidelijk behandelplan

2. Inzage dossier

3. Privacy

4. Inspraak

Ad 1. Recht op een behandeling en een behandelplan

U heeft recht op behandeling (dat wil niet zeggen dat het ook recht op vergoeding betekent) en begeleiding. Dit wil echter niet zeggen dat u altijd direct in behandeling kunt (denk bijvoorbeeld aan de wachtlijsten).

Als u in behandeling komt dan:

• Mag niemand zonder uw toestemming aan uw lichaam komen of u behandelen.

• Heeft u recht op een vertrouwensrelatie met uw behandelaar of begeleider, waarbinnen deze u met respect behandelt en serieus neemt. Dwang is hiermee in strijd.

• Kunt u aanspraak maken op voldoende aandacht (lees regelmatige gesprekken) van hulpverleners.

• Kunt u aandringen op een andere hulpverlener of op overplaatsing, als u geen vertrouwen heeft in uw huidige hulpverlener.

• Hebben minderjarigen vanaf 16 jaar en volwassenen het recht om in principe volledig zelf over de behandeling te beslissen (men heeft uw toestemming nodig alvorens u wordt behandeld).

• Moet de behandelaar in redelijkheid antwoord geven op uw vragen.

• Heeft u het recht (overigens vaak op eigen kosten) een tweede behandelaar om advies te vragen (second opinion).

• Kunt u om een verwijzing naar een andere instelling verzoeken. U dient dan via de huisarts u opnieuw te laten verwijzen.

• Mag een behandelaar geen persoonlijke relatie met u aangaan anders dan een behandelrelatie. Ook niet als u het initiatief neemt.

• Heeft u het recht op uw eigen geloof of levensovertuiging en de uitoefening daarvan.

Belangrijk als u in behandeling komt is het opstellen van een behandelplan. Dit is een overeenkomst tussen u en uw behandelaar waarin zaken als doelstelling en vorm van de therapie aan de orde komen. U dient tot een plan te komen, waar u het allebei over eens bent. De behandelaar mag het niet eenzijdig opleggen of zonder toestemming tussentijds wijzigen. Als u bij een van onze zelfstandig gevestigde hulpverleners in behandeling komt, dan is deze aangesloten bij een overkoepelende beroepsvereniging (zoals bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Psychologen (het NIP.) Deze verenigingen hebben vaak aparte richtlijnen waaraan de hulpverlener moet voldoen en kennen vaak een interne klachtenprocedure. Vraagt u deze regels gerust op.

Ad 2. Inzage dossier

Uw gegevens worden vastgelegd in een beveiligd elektronisch medisch dossier. U hebt het recht uw gegevens (dossier) in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van medisch onderzoek, verslagen van observaties, het behandelingsplan, verslagen van gesprekken, etc. Werkaantekeningen kunnen door de behandelaar wel worden verwijderd. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening.

De verantwoordelijke hulpverlener kan als eis stellen dat het dossier onder toezicht wordt ingezien als hij dat wenselijk acht. U heeft echter het recht om tegen kostenvergoeding (€ 0,23 per pagina met een maximum van € 5,00) uw dossier op te vragen. U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens. Mensen die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier niet inzien.

Bij verwijzing mag de nieuwe instelling uw dossier niet inzien zonder uw schriftelijke toestemming. De Inspectie voor de GGZ (waarover later meer) mag uw dossier wel inzien, maar vraagt u gewoonlijk eerst om toestemming. Na 10 jaar mogen dossiers vernietigd worden maar zolang de dossiers bestaan mag u ze inzien. Zorgverzekeraars hebben recht op controle van de behandelactiviteiten en kunnen uw dossier inzien alleen met uwtoestemming.

Ad 3. Privacy

U heeft recht op uw privacy. Het Lindeke heeft een privacyreglement. Hierin staan uw rechten en staat hoe met uw gegevens wordt omgegaan. Vraag gerust een exemplaar aan en lees het of laat het voorlezen, zodat u weet wat uw rechten zijn. Er mag zonder uw toestemming geen mondelinge informatie over u worden doorgespeeld aan andere instellingen of mensen, ook in geval van nazorg. U kunt uw toestemming geven middels het ondertekenen van een verklaring. Uw medische gegevens zijn beschermd door de geheimhoudingsplicht die uw hulpverlener heeft. Er mogen zonder uw (schriftelijke) toestemming geen beeld- of geluidsopnamen (video, tape) van u worden gemaakt. Geeft u toestemming dan heeft u recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact gewist worden, tenzij u anders heeft afgesproken. Ook mag er zonder uw toestemming geen “one-way screen” (een spiegel van waarachter men de cliënt ongezien kan observeren) worden toegepast. U kunt tevens eisen dat de behandeling plaatsvindt zonder “derden” zoals artsen in opleiding, verpleegkundigen en stagiaires.

Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling en de verzorging als u daarmee instemt of als u zelf niet kunt beslissen.

Ad 4. Inspraak

Het Lindeke heeft een cliëntenraad, deze is in het leven geroepen om de positie van de cliënten in de instelling te verbeteren en toe te zien op de naleving van de rechten van cliënten. Zij hebben inspraak- en adviesrecht bij beleidsmatige aangelegenheden. U kunt de cliëntenraad bereiken op het volgende email adres: clientenraad@hetlindeke.nl